joi, 14 mai 2009

Alba Iulia si Blajul consimt la omagierea ilustrului Augustin BuneaDraga Ioane si Mihai, felicitari pentru demersul moral si al statorniciei blajene intruchipate in Augustin Bunea, in speranta ca a promova valorile autohtone nu este doar o chestiune individuala ci si o voce din multime, probabil chiar statutul acestei Asociatii. Fie ca Blajul sa-si recunoasca respiratia adanca a fiilor sai adevarati intotdeauna. Primiti felicitarile noastre, Ion Margineanu.


joi, 23 aprilie 2009

ASOCIAŢIA PRIMEŞTE VITALITATE

ZIUA DE MIERCURI A SĂPTĂMÂNII LUMINATE, 22 APRILIE 2009, NE-A PROCURAT BUCURIA SEMNĂRII ÎN FAŢA ACOCATULUI/NOTAR A TUTUROR ACTELOR NECESARE ÎNREGISTRĂRII JURIDICE A ASOCIAŢIEI CULTURALE "AUGUSTIN BUNEA".

CU CRISTOS CEL ÎNVIAT, IATĂ ASOCIAŢIA PRIMEŞTE VITALITATEA NECESARĂ!

ASOCIAŢI FONDATORI ai ASOCIAŢIEI CULTURALE AUGUSTIN BUNEA

(SEMNATARI AI STATUTUTLUI ŞI ACTULUI DE CONSTITUIRE)


1. BARTA CRISTIAN

2. PINTEA ZAHARIE

3. SZILAGY C. MIHAI

4. BUZAŞI ION

5. SĂLCUDEAN IOAN

6. ŞOLEA IOAN

7. POP SILVIA

8. HINESCU ARCADIE

9. FRÂNCU SIMONA

10. ŞTEFĂNESCU SERGIU-ION

11. MOŞNEAG IOSIF

12. GROZA ANGELA

13. TATAI BALTĂ CORNEL

14. RUS ANTON

15. FRĂŢILĂ VASILE

MEMBRII ASOCIAŢIEI

CAPITOLUL IVArt. 15
Membrii Asociaţiei pot fi:
a) Membrii fondatori, reprezentând persoanele care au semnat Actul de constituire şi Statutul Asociaţiei, precum şi persoanele care participă la prima Adunare generală şi solicită calitatea de membru;
b) Membrii asociaţi, reprezintă persoanele care solicită acordarea calităţii de membru;
c) Membrii simpatizanţi, reprezintă persoanele care au luat la cunoştinţă de scopul şi activitatea Asociaţiei şi care doresc să o susţină moral şi material;
d) Membrii de onoare, reprezentaţi de personalităţile cu activitate îndelungată şi rezultate valoroase în domeniul culturii, ştiinţei, istoriei, religiei, şi alte domenii, unanim recunoscute, precum şi persoane care îşi aduc o contribuţie deosebită în realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei.

Art. 16
Prin statut, membrii fondatorii conferă calitatea de membru de onoare ai „Asociaţiei Culturale Augustin Bunea” următoarelor personalităţi:

- Valentin Gheorghe Rotaru, primar al municipiului Blaj;
- Ion Brad, poet, scriitor, ambasador;
- Ion Buzaşi, profesor universitar, scriitor, critic şi istoric literar;
- Ioan Chindriş, cercetător, istoric;
- Silvia Pop, Preşedinte al Despărţământului ASTRA „Timotei Cipariu” Blaj;
- Ioan Sălcudean, economist, cecetător şi publicist;
- Cornel Tatai Baltă, profesor universitar, critic şi istoric de artă;
- Ioan Mitrofan, preot, publicist;
- Simion-Alexandru Băcilă,profesor;
- Vasile Frăţilă, profesor universitar,cercetător şi publicist;
- Marcela Claudia Ciortea,lector universitar, publicist;
- Hodiş Silviu, preot, editor;

Calitatea de membru de onoare se aprobă de Adunarea generală la propunerea Comitetului director.

SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ASOCIAŢIEI

CAPITOLUL IIArt. 7
a) Asociaţia are ca scop principal activitatea culturală.
b) Valorificarea operei lui Augustin Bunea prin intermediul cercetătorilor, în domeniul istoric, cultural, religios, etc.
c) Promovarea în rândurile tineretului a valorilor spirituale şi morale universale din opera lui Augustin Bunea.
d) Apărarea purităţii limbii române, în concordanţă cu normele lingvistice şi gramaticale elaborate de Academia Română.
e) Alte obiective prevăzute în O.G. nr. 26/2000 şi alte reglementări legale care facilitează şi concură la realizarea scopului principal.

Art. 8
Pentru realizarea scopului propus, Asociaţia va desfăşura următoarele activităţi:
a) Organizează periodic simpozioane, conferinţe, sesiuni de comunicări ştiinţifice, expoziţii, etc.
b) Promovează şi susţine studiile realizate sub egida Asociaţiei prin publicarea în reviste şi publicaţii de specialitate cu largă difuzare.
c) Înfiinţează o editură proprie pentru editarea de cărţi, reviste, ziare, pliante, afişe, etc.
d) Înfiinţează şi susţine o publicaţie a Asociaţiei;
e) Iniţiază campanii de publicitate privind domeniul de activitate al Asociaţiei pentru informarea publicului larg şi atragerea participării acestuia la activităţile Asociaţiei;
f) Acordă sprijin moral şi material tinerilor, elevi şi studenţi, cu aptitudini şi vocaţie pentru conlucrare la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;
g) Alte activităţi reglementate legal sau nereglementate, care nu sunt interzise prin lege şi care nu aduc atingere normelor de conduită morală şi civică;
h) Militează pentru cultivarea respectului cuvenit înaintaşilor, monumentelor, inclusiv a celor funerare, a operelor acestora, pentru buna convieţuire între oameni, indiferent de rasă, etnie, opţiune politică, confesiune religioasă, sex, tineri sau vârstnici, etc.
i) Colaborează cu toate autorităţile de stat, centrale şi locale, precum şi persoane fizice şi juridice în vederea realizării scopului şi obiectivelor Asociaţiei.

ACT CONSTITUTIV, dispozitii generaleASOCIAŢIA CULTURALĂ

AUGUSTIN BUNEACAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1

Asociaţia înfiinţată conform prezentului Act constitutiv, în temeiul prevederilor Ordonanţei de Guvern numărul 26/2000, poartă denumirea de „Asociaţia Culturală Augustin Bunea”, funcţionând ca persoană juridică română, de drept privat, fără scop lucrativ sau patrimonial, independentă şi neguvernamentală, fiind o Asociaţie de interes comunitar.

Art. 2

Această denumire va fi respectată în toate documentele, anunţurile, publicaţiile şi în relaţiile cu toate instituţiile şi autorităţile din România şi străinătate.

Art. 3

Sediul Asociaţiei Culturale „Augustin Bunea” este în Municipiul Blaj, Str. Dr. Vasile Suciu, Nr. 26, Cod 515400, Judeţul Alba.

Art. 4

Subsemnaţii, membrii fondatori, am hotărât înfiinţarea „Asociaţiei Culturale Augustin Bunea” pentru:

- cinstirea memoriei lui Augustin Bunea, „luptător pentru limbă şi credinţă”, unul dintre cei mai mari istorici ai Transilvaniei;

- promovarea valorilor spirituale şi morale care au guvernat activitatea ştiinţifică a lui Augustin Bunea;

- răspândirea în rândurile contemporanilor a scrierilor realizate de Augustin Bunea şi contribuţia sa la înfăptuirea idealurilor Românilor din Transilvania de eliberare socială, naţională şi unire cu „Patria Mamă”.miercuri, 11 februarie 2009

Clerului, credincioşilor şi tuturor fraţilor în Domnul

Nr. 143/09

Blaj, 31 ianuarie 2009

Iubiţi credincioşi,

Aţi aflat cu toţii de proiectul legislativ propus Parlamentului în aceste zile şi care dispune ca în localităţile rurale unde există ambele confesiuni, ortodoxă şi greco-catolică, biserica, cimitirul, casa parohială şi terenurile aferente să rămână definitiv în proprietatea cultului ortodox. Iată că după douăzeci de ani de la eliberare se pune încă în discuţie un astfel de proiect de lege, prin care se urmăreşte desfiinţarea dreptului la proprietate al Bisericii Române Unite cu Roma şi discreditarea completă a apostolatului ei în sânul neamului nostru.

În numele episcopatului nostru am protestat solemn în faţa înaltelor foruri ale ţării. Dată fiind experienţa celor nouăsprezece ani în încercările de dialog cu autorităţile, constatăm că interesul faţă de strigătul nostru pentru dreptate a scăzut foarte mult. Desigur, în speranţa noastră dorim să ne păstrăm bucuria de a ne desfăşura misiunea aşa cum ne-o confirmă principial libertatea de exprimare garantată prin Constituţie. Ne întoarcem însă inimile spre puterea Cerului şi ne aducem aminte de suferinţele pe care orice generaţie creştină a trebuit să le pătimească pentru Dumnezeu.

Iubiţi credincioşi,

Nu vă temeţi! Să fim pregătiţi de orice, fiindcă ceasul înfruntării aduce Harul dumnezeiesc, iar de puterea Sa nu ne poate despărţi nimeni. Facem apel la rugăciune şi nu la retorică. Rugăciunea nu este arma de la urmă, ci viaţa sufletului omului de credinţă, doritor de pace. Certitudinea sădită în inimă de obişnuinţa rugăciunii e incomparabil mai de preţ faţă de tot ceea ce calculele omeneşti ar putea să prevadă. Asistăm la asalturile răului care periodic îşi arată lipsa de scrupule ca să poată descuraja şi dispera. Nădejdea noastră este la Dumnezeu, convinşi fiind că Biserica poate reînflori numai dacă îi lăsăm Lui libertatea deplină de a sufla liber prin ruinele vieţilor noastre.

În acest sens, în virtutea slujirii arhiereşti prin care am fost investiţi de Dumnezeu, dispunem ca ziua de 11 februarie 2009 să fie zi de pocăinţă şi adâncă rugăciune pentru noi toţi, fii ai Bisericii Române Unite. Încredinţăm astfel Cerului strigătul nostru de dreptate care aici pe pământ pare să fie auzit tot mai puţin.

Iubiţi credincioşi,

Toate înnoirile în istoria mântuirii au pornit din darul Cerului şi dorinţa de a face pocăinţă pentru păcate din partea oamenilor. Gestul de speranţă al acestei zile de post, ajun şi rugăciune vi-l încredinţăm în genunchi împreună cu binecuvântata de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioară Maria, întărindu-vă în credinţă. Cristos este cu noi în barca bătută de valuri, nu doarme şi ne spune: „Nu te teme turmă mică, căci i-a plăcut Domnului să-ţi dea ţie Împărăţia”(Luca 12, 32). Să fie această zi de 11 februarie pentru fiecare în parte, zi de reculegere în faţa conştiinţei şi post aspru precum facem de Vinerea Patimilor Domnului.

Cristos nu a murit ca erou, ci a fost dat morţii pentru că Adevărul cerului întotdeauna a adus deranj şi continuă să mustre istoria noastră omenească. Fiul lui Dumnezeu şi-a purtat Crucea ca un renegat al istoriei, dar slăbiciunea-i în faţa răului a fost voită pentru ca prin preţul dragostei Sale, din moartea Sa, să ne aducă mântuirea deplină.

Iubiţi credincioşi,

Vă suntem aproape şi Vă încredinţăm Domnului, iar prin cuvintele profetului reînnoim abandonarea noastră în puterea cerului: „Nu te teme Sioane, căci mâinile tale nu vor slăbi. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un izbăvitor puternic... Voi strânge laolaltă pe cei ce sunt întristaţi şi fără sărbătoare şi vor fi iarăşi dintre ai tăi, deşi ocara apasă asupra lor... pe cei izgoniţi îi voi strânge de pe drumuri. Şi îi voi face de laudă şi cu nume, în ţinuturile în care fuseseră făcuţi de ocară” (Sofonie 3, 16-19).

Cu arhierească binecuvântare,

† LUCIAN

Arhiepiscop Major